X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Welkom

Het Sociaal Fonds voor de Bedienden Metaal is paritair samengesteld en heeft tot doel de solidariteit binnen het PC 209 te bevorderen.

Het SFBM heeft tot doel de organisaties te financieren die instaan voor:

 • Opleiding en tewerkstelling van bedienden
 • Opleiding en tewerkstelling van risicogroepen bedienden
 • Waarborgen voor werknemersorganisaties en de vorming georganiseerd door de werkgevers- en werknemersorganisaties
 • Loopbaanwijzigingen
 • Provinciale bijdragen (indien van toepassing)
 • Sectoraal Aanvullend Pensioen
 • Solidariteitsbijdrage
Regularisatie Sectoraal Aanvullend Pensioen (SAP)

In het kader van de regularisatie van het Sectoraal Aanvullend Pensioen vind je hieronder de links naar de formulieren, veelgestelde vragen en de CAO.

Aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid 'corona' - verlenging bepalingen tot en met 30/06/2022

De regeling m.b.t. 'tijdelijke werkloosheid coronavirus' is verlengd tot en met 30/06/2022. Dit wil zeggen dat de bediende van het Paritair Comité 209 in tijdelijke werkloosheid 'coronavirus' recht heeft op een aanvullende vergoeding (€ 12,34 per volledige werkloosheidsuitkering en € 6,17 per halve uitkering) betaald door de werkgever. Zie ook cao van 11 oktober 2021 betreffende de tijdelijke werkloosheid 'coronavirus'.

Let wel: het Fonds komt sedert 01/01/2021 niet meer tussen voor de helft in de vergoeding 'tijdelijke werkloosheid corona'.

 

Opbouw van uw aanvullend pensioen tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid tijdens de coronacrisis - verlenging bepalingen tot en met 30/06/2022

De tijdelijke werkloosheid omwille van corona is een tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Voor deze uitzonderlijke vorm van tijdelijke werkloosheid, voorziet het sociaal sectoraal pensioenstelsel van het Paritair Comité 209 in principe geen pensioenopbouw. Gezien de uitzonderlijke situatie is hierover sectoraal overleg geweest tussen de sociale partners in het PC 209 en werd afgesproken om de bestaande solidariteitstoezegging voor de opbouw van uw aanvullend pensioen tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid, zoals voorzien in het Solidariteitsreglement, eveneens toe te kennen voor periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht tijdens de coronacrisis.

Dit betekent dat u, ook tijdens uw periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in de coronacrisis van 1 januari 2021 t.e.m. 30 juni 2022, kan rekenen op de verdere opbouw van uw aanvullend pensioen ten belope van € 1/dag tijdelijke werkloosheid. Zie ook cao van 11 oktober 2021 betreffende de solidariteitstoezegging aanvullend pensioen - tijdelijke werkloosheid 'coronavirus'.

 

Overname beheer sociaal sectoraal pensioenstelsel bedienden van PC 209 door Monument Assurance Belgium

Zoals u misschien heeft vernomen via de pers of andere kanalen, stond Integrale sinds 2020 onder verscherpt toezicht van de Nationale Bank van België omdat Integrale problemen ondervond om te voldoen aan de door de wet voorgeschreven kapitaalvereisten voor verzekeraars.
Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat de hele verzekeringsportefeuille van Integrale op 15 december 2021 werd overgedragen naar de verzekeringsonderneming Monument Assurance Belgium NV.

Meer toelichting bij de situatie, en wat dit voor u betekent, kan je lezen in onderstaande nota.

Wijziging bankrekeningnummer - inning bijdragen

Opgelet: het bankrekeningnummer voor de inning van de bijdragen werd onlangs gewijzigd van BE53 1401 2006 5253 naar BE28 0019 1486 9320.

Zie ook onderrichting 2021/1.

Mtech+

In 2021 werden de benamingen van bepaalde loopbaan- en opleidingsfondsen gewijzigd en ondergebracht onder Mtech+

 • Nationaal: INOM-Bedienden werd Mtech+ Vlaanderen/Brussel bedienden;
 • Provincie Antwerpen: VIBAM werd Mtech+ Antwerpen;
 • Provincie Limburg: LIMOB werd Mtech+ Limburg (bedienden);
 • Regio Brabant/Brussel: OBMB-FEMB werd Mtech+ Brussel/Brabant;
 • Provincies Oost- en West-Vlaanderen: VORMETAL werd Mtech+ Oost- en West-Vlaanderen bedienden.

Voor Wallonië is er niets veranderd.

Informatie met betrekking tot de situatie bij Integrale NV

Via de pers en andere kanalen circuleren er berichten over de problemen die Integrale ondervindt om te voldoen aan door de wet voorgeschreven kapitaalvereisten. Meer toelichting bij de situatie, en wat dit voor u betekent, kan je lezen in deze nota.

De sociale partners van het PC209 maken afspraken inzake de tijdelijke werkloosheid “Corona”.

De sociale partners binnen het PC209 hebben op korte termijn afspraken kunnen maken over de toepasselijke sectorale aanvullende vergoedingen voor de tijdelijke werkloosheid omwille van het Coronavirus.

Net zoals bij de arbeiders van de metaalsector (PC111) zal de tijdelijke werkloze bediende een aanvullende vergoeding van € 12,07 per volledige werkloosheidsuitkering en € 6,04 per halve uitkering ontvangen. Vanaf 01/01/2022 bedraagt deze vergoeding  € 12,34 per volledige werkloosheidsuitkering en € 6,17 per halve uitkering. Deze vergoeding is rechtstreeks te betalen door de werkgever.

Het sociaal fonds bedienden metaal (SFBM) zal voor de helft tussenkomen ten aanzien van de werkgever. De concrete modaliteiten hieromtrent zijn opgenomen in de onderrichting 2020-01 en kan u hier nalezen. Indien u als werkgever reeds afspraken heeft gemaakt in het kader van de tijdelijke werkloosheid Coronacrisis dan blijven deze van toepassing maar kunnen ze wel verrekend worden met de sectorale vergoeding.

Deze regeling is tijdelijk van aard. De begindatum is voorzien op 1 maart 2020 en de einddatum is 31 december 2020. Hierdoor is deze dan ook van toepassing bij een verlenging van de vereenvoudigde procedure. Ook tijdelijke werkloosheidsaanvragen voor overmacht die vóór of na afloop van de vereenvoudigde procedure worden ingeroepen, zijn hiermee gevat.

De combinatie van de sectorale vergoeding met de aanvullende maatregelen van de overheid, waaronder het optrekken van de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen tot 70% en een bijkomende forfaitaire toeslag van € 5,63 per uitkering, is toegestaan.

Op de aanvullende vergoedingen bij tijdelijke werkloosheid zijn geen sociale bijdragen verschuldigd. De RSZ stelt als enige voorwaarde aangaande de hoogte van de aanvulling, nl. dat de som van de RVA-uitkering die de werknemer zal ontvangen en de aanvulling, niet tot gevolg mag hebben dat de werknemer netto meer zou ontvangen dan wanneer hij gewerkt had. 

Op de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen en op de aanvullende vergoeding is er een bedrijfsvoorheffing in te houden van 26,75%.

U kan de volledige tekst van de collectieve overeenkomst tijdelijke werkloosheid “Coronavirus” ook hier nalezen op onze website.

Snelle Links

My Account