X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Welkom

Het Sociaal Fonds voor de Bedienden Metaal is paritair samengesteld en heeft tot doel de solidariteit binnen het PC 209 te bevorderen.

Het SFBM heeft tot doel de organisaties te financieren die instaan voor:

  • Opleiding en tewerkstelling van bedienden
  • Opleiding en tewerkstelling van risicogroepen bedienden
  • Waarborgen voor werknemersorganisaties en de vorming georganiseerd door de werkgevers- en werknemersorganisaties
  • Loopbaanwijzigingen
  • Provinciale bijdragen (indien van toepassing)
  • Sectoraal Aanvullend Pensioen
  • Solidariteitsbijdrage
Informatie met betrekking tot de situatie bij Integrale NV

Via de pers en andere kanalen circuleren er berichten over de problemen die Integrale ondervindt om te voldoen aan door de wet voorgeschreven kapitaalvereisten. Meer toelichting bij de situatie, en wat dit voor u betekent, kan je lezen in deze nota.

Opbouw van uw aanvullend pensioen tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid tijdens de CORONA-crisis

De tijdelijke werkloosheid omwille van Corona is een tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Voor deze uitzonderlijke vorm van tijdelijke werkloosheid, voorziet het sociaal sectoraal pensioenstelsel van het Paritair Comité 209 in principe geen pensioenopbouw. Gezien de uitzonderlijke situatie is hierover sectoraal overleg geweest tussen de sociale partners in het PC 209 en werd afgesproken om de bestaande solidariteitstoezegging voor de opbouw van uw aanvullend pensioen tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid, zoals voorzien in het Solidariteitsreglement, eveneens toe te kennen voor periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht tijdens de Coronacrisis.

Dit betekent dat u, ook tijdens uw periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in de CORONA-crisis van 1 januari t.e.m. 31 maart 2021, kan rekenen op de verdere opbouw van uw aanvullend pensioen ten belope van 1 €/dag tijdelijke werkloosheid.

 

Tijdelijke werkloosheid door Corona

De regeling m.b.t. “Tijdelijke werkloosheid door Corona” is verlengd tot en met 31.03.2021. Bij een eventuele verlenging na deze datum zal het SFBM deze beslissing volgen.
Let wel: het Fonds zal niet meer tussenkomen voor de helft in de vergoeding tijdelijke werkloosheid door Corona vanaf 01.01.2021.

Sectoraal Aanvullend Pensioen

Naar aanleiding van de huidige situatie (coronacrisis), heeft het College van Woordvoerders beslist om uitzonderlijk de einddatum voor het aanleveren van de attesten in het kader van het Sectoraal Aanvullend Pensioen, te verlengen tot 30.09.2020.
Deze maatregel is van toepassing voor ondernemingen die gebruik maken van het stelsel “Buiten Toepassingsgebied” en/of “Opting Out”.

De sociale partners van het PC209 maken afspraken inzake de tijdelijke werkloosheid “Corona”.

De sociale partners binnen het PC209 hebben op korte termijn afspraken kunnen maken over de toepasselijke sectorale aanvullende vergoedingen voor de tijdelijke werkloosheid omwille van het Coronavirus.

Net zoals bij de arbeiders van de metaalsector (PC111) zal de tijdelijke werkloze bediende een aanvullende vergoeding van 12,07€ per volledige werkloosheidsuitkering ontvangen. Deze vergoeding is rechtstreeks te betalen door de werkgever.  

Het sociaal fonds bedienden metaal (SFBM) zal voor de helft tussenkomen ten aanzien van de werkgever.

De concrete modaliteiten hieromtrent zijn opgenomen in de onderrichting 2020-01 en kan u hier nalezen.

Indien u als werkgever reeds afspraken heeft gemaakt in het kader van de tijdelijke werkloosheid Coronacrisis dan blijven deze van toepassing maar kunnen ze wel verrekend worden met de sectorale vergoeding.

Deze regeling is tijdelijk van aard. De begindatum is voorzien op 1 maart 2020 en de einddatum is 31 december 2020. Hierdoor is deze dan ook van toepassing bij een verlenging van de vereenvoudigde procedure. Ook tijdelijke werkloosheidsaanvragen voor overmacht die vóór of na afloop van de vereenvoudigde procedure worden ingeroepen, zijn hiermee gevat.

De combinatie van de sectorale vergoeding met de aanvullende maatregelen van de overheid, waaronder het optrekken van de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen tot 70% en een bijkomende forfaitaire toeslag van 5,63 € per uitkering, is toegestaan.

Op de aanvullende vergoedingen bij tijdelijke werkloosheid zijn geen sociale bijdragen verschuldigd. De RSZ stelt als enige voorwaarde aangaande de hoogte van de aanvulling, nl. dat de som van de RVA-uitkering die de werknemer zal ontvangen en de aanvulling, niet tot gevolg mag hebben dat de werknemer netto meer zou ontvangen dan wanneer hij gewerkt had. 

Op de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen en op de aanvullende vergoeding is er een bedrijfsvoorheffing in te houden van 26,75%.

U kan de volledige tekst van de collectieve overeenkomst tijdelijke werkloosheid “Coronavirus” ook hier nalezen op onze website.

Snelle Links

My Account