X
GO
Regularisatie Sectoraal Aanvullend Pensioen - FAQ

I. Algemene vragen over het SAP PC 209

II. Algemene vragen over de regularisatie

III. Vragen m.b.t. "buiten toepassing" (BT) of "opting out" (OO)


I.01. Waarom moet er geregulariseerd worden?
Volgens onze informatie ressorteerde uw onderneming in de periode tussen 1 april 2002 en 31 december 2018 onder Paritair Comité 209 (PC 209) en stelde uw onderneming in die periode bedienden en/of kaderleden tewerk.

Sinds 1 april 2002 voorziet een sectorale CAO in PC 209 de verplichte aansluiting van de bedienden aan het sectoraal aanvullend pensioenplan (SAP PC 209). Werkgevers in de sector moeten sindsdien een verplichte bijdrage/pensioenpremie betalen. Sinds 1 juli 2007 moesten daarnaast in principe ook alle kaderleden die onder PC 209 ressorteren verplicht aansluiten aan het SAP PC 209.

Het is in het kader van de regularisatie van de periode voorafgaand aan 1 januari 2019 dat we u hebben aangeschreven. Op basis van een reprise van de DmfA-gegevens sinds 2003, die het SFBM-bis heeft aangevraagd en eind 2021 na enige inspanning heeft kunnen bekomen, hebben we immers vastgesteld dat uw onderneming in de periode vóór 2019 geen bijdragen/pensioenpremies heeft betaald voor het sectoraal aanvullend pensioenplan (SAP PC 209), zonder bij de inrichter gekend bewijs dat uw onderneming kon genieten van een uitzondering (buiten toepassing – hierna ‘BT’/ opting-out – hierna ‘OO’) en ondanks het feit dat het SAP PC 209 al sinds 2002 is ingesteld via algemeen bindend verklaarde CAO’s. Vanuit juridisch oogpunt betekent dit, dat het gaat om dwingende regels voor de werkgevers (ondernemingen) die onder PC 209 ressorteren.

Voor de bedienden die u in de periode tussen 1 april 2002 en 31 december 2018 tewerkstelde, moet u regulariseren vanaf 1 januari 2003 t.e.m. 31 december 2018 (aangezien er voor de 8 maanden in 2002 geen DmfA-gegevens beschikbaar zijn, kan hiervoor niet geregulariseerd worden).

Voor de kaderleden moet er slechts geregulariseerd worden voor de periode vanaf 1 juli 2007 t.e.m. 31 december 2018.

Indien uw onderneming al één of meerdere pensioenplannen/groepsverzekeringen had in de periode vóór 1 januari 2019 voor al of een gedeelte van uw bedienden en/of kaderleden actief in de sector, wordt aan uw onderneming nog wel de kans geboden om vooralsnog aan te tonen:

 • Ofwel dat uw onderneming voldeed aan de voorwaarden BT of OO, zodat u vooralsnog kan genieten van een uitzondering;
 • Ofwel dat uw onderneming niet voldeed aan de voorwaarden BT of OO, maar wel voorzag in een ondernemingseigen aanvullend pensioen, zodat een regularisatie kan gebeuren door de voordelen van dit ondernemingsplan aan te vullen tot gelijkwaardigheid met het sectoraal aanvullend pensioen.

U moet in beide gevallen ten laatste op 30 oktober 2023 een ingevulde en ondertekende verklaring van de werkgever en een actuarieel attest (op te vragen via uw makelaar, bij uw verzekeraar of bij uw pensioenfonds) bezorgen aan de Dienst Regularisatie van SFBM

 • Per post: Dienst Regularisatie - Ravensteingalerij 27/bus 7, 1000 Brussel
 • Per mail: regul@fonds209.be

U kan drie in te vullen documenten downloaden op de website van SFBM.

De modeldocumenten van de verklaring van de werkgever en het actuarieel attest die u daar kan downloaden moeten verplicht worden gebruikt.

Opgelet: de verklaring van de werkgever moet de onderneming uiteraard zelf invullen en ondertekenen, maar het model van het actuarieel attest mag u niet zelf invullen. Dit moet gebeuren door de actuaris van de verzekeraar(s) waarbij u één of meerdere groepsverzekeringen heeft of de actuaris van uw pensioenfonds dat uw aanvullende pensioenplan(nen) beheert. Een actuarieel attest dat niet door een actuaris van een verzekeraar of van een pensioenfonds is ingevuld en ondertekend, is niet geldig om te voldoen aan de voorwaarden voor BT of OO.
Het vraagt ook wat tijd voor de verzekeraar of het pensioenfonds om dit actuarieel attest op te maken. We raden u dus aan om dit zo snel mogelijk aan te vragen via uw makelaar, of rechtstreeks bij uw verzekeraar(s) of pensioenfonds. Als u voor uw bedienden/kaderleden meerdere groepsverzekeringen heeft bij verschillende verzekeraars, of bij één of meerdere verzekeraars en/of een pensioenfonds (vb. een aparte groepsverzekering voor de bedienden en voor kaderleden bij twee verschillende verzekeraars), dan moet u deze vermelden op de verklaring van de werkgever en moet u voor elk van deze groepsverzekeringen / pensioenplannen een actuarieel attest opvragen en aan ons bezorgen.

Zie de eerste schrijven die u heeft ontvangen voor meer details.

Terug naar boven


I.02. Waar kan ik de toepasselijke CAO’s over het SAP PC 209 vinden?
Alle CAO’s m.b.t. het SAP PC 209 kan u terugvinden op de website van SFBM.

Terug naar boven


I.03. Welke type plan is de pensioentoezegging van het SAP PC 209?
De pensioentoezegging van het SAP PC 209 is een pensioentoezegging van het type vaste bijdragen (ook defined contribution of DC plan genoemd) zonder enige rendementsgarantie in hoofde van de inrichter.

Dit betekent dat de inrichter enkel de verplichting heeft om de vaste bijdragen, berekend op basis van de percentages in de toepasselijke sectorale CAO’s, te storten maar geen contractueel rendement op deze bijdragen garandeert. Uiteraard zal elke aangeslotene wel recht hebben op het wettelijk minimum gewaarborgd rendement (de WAP rendementsgarantie).

De financiering van het pensioenluik van het SAP PC 209 gebeurt via pensioenpremies ten laste van de werkgevers in de sector, volgens wat bepaald is in de sectorale CAO’s.

Terug naar boven


I.04. Wie wordt aangesloten bij het SAP PC 209?
Sinds 1 april 2002 worden alle bedienden die ressorteren onder PC 209 verplicht aangesloten aan het SAP PC 209.

Sinds 1 juli 2007 worden daarnaast ook alle kaderleden die ressorteren onder PC 209 verplicht aangesloten aan het SAP PC 209.

De CAO en/of het pensioenreglement voorzien specifieke uitzonderingen (buiten toepassingsgebied (BT) en Opting Out(OO)) voor ondernemingen die op ondernemingsvlak een gelijkwaardig aanvullend pensioen voorzien (zie o.m. de artikelen 13 en 14 van de sectorale CAO van 4 juli 2022):

 • Werkgevers, die voor hun bedienden vóór 11 juni 2001 een aanvullend pensioenstelsel hebben op ondernemingsniveau, dat minstens evenwaardig is aan het SAP PC 209;
 • Werkgevers, die voor hun kaderleden vóór 31 december 2006 een aanvullend pensioenstelsel hebben op ondernemingsniveau, dat minstens evenwaardig is aan het SAP PC 209;
 • Werkgevers, die voor hun bedienden en/of kaderleden vóór 1 april 2011 gebruik hebben gemaakt van een geboden mogelijkheid van opting out en beslist hebben om de uitvoering van het SAP PC 209 voor een deel/alle van hun bedienden en/of kaderleden zelf uit te voeren via een evenwaardig ondernemingspensioenplan. Deze werkgevers zijn wel verplicht om deel te nemen aan het SAP PC 209 voor wat het solidariteitsluik betreft.

Terug naar boven


I.05. Ik heb meerdere ondernemingsactiviteiten binnen mijn bedrijf. Voor welke bedienden geldt deze regularisatie?
Alle bedienden, die u in de periode 1 april 2002 t.e.m. 31 augustus 2018 tewerkstelde binnen uw ondernemingsactiviteit die ressorteert onder PC 209, moeten verplicht aangesloten worden aan het SAP PC 209.

Alle kaderleden, die u in de periode 1 juli 2007 t.e.m. 31 augustus 2018 tewerkstelde binnen uw ondernemingsactiviteit die ressorteert onder PC 209, moeten verplicht aangesloten worden aan het SAP PC 209.

Terug naar boven


I.06. Wat verstaat men onder kaderlid?
Om uit te maken wie als kaderlid kwalificeert voor de regularisatie van de achterstallige pensioenpremies in het SAP PC 209 voor de tewerkstellingsperiodes tussen 1 juli 2007 en 31 december 2018, hebben de sociale partners een looncriterium afgesproken dat toegepast wordt op de gegevens verkregen via de DmfA-reprise.

Volgens dat looncriterium worden de bedienden die minstens het dubbele verdienen van het hoogste sectorale barema beschouwd als kaderleden: kaderleden (= aanname) verdienen maandelijks minstens 2x hoogste positie van het sectorbarema en dat t.e.m. Q2 2007 (kaderleden moeten maar aansluiten bij SAP vanaf 3de Q 2007).

Terug naar boven


I.07. Wie richt het SAP PC 209 in?
Sinds 2017 is SFBM-bis (fonds voor bestaanszekerheid) de inrichter van het SAP. Voordien was dat eerst het paritair comité en daarna de vzw Aanvullend Pensioen Bedienden Metaal.

[SFBM-bis = Sociaal Fonds voor de Bedienden Metaal-bis - Fonds voor Bestaanszekerheid, afgekort SFBM-bis, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Ravensteingalerij 27, bus 7, met ondernemingsnummer KBO 0682.891.282, opgericht op 1 januari 2017 via de CAO van 9 oktober 2017 van het Paritair Comité 209 (met registratienummer 142818/CO/209)].

Terug naar boven


I.08. Wie beheert het SAP PC 209?
Integrale NV was de verzekeraar die destijds instond voor het beheer en de uitvoering van het SAP PC 209. Met ingang van 15 december 2021 werd het beheer van het sectorplan van PC 209 toevertrouwd aan Monument Assurance Belgium nv (MAB), die de rechtsopvolger is van Integrale NV.

Terug naar boven


I.09. Wie staat in voor de inning van de bijdragen en achterstallige pensioenpremies?
Tot 1 januari 2019 stond Integrale NV in voor de facturatie en de inning van de pensioenpremies ter financiering van het SAP PC 209 en dit in naam en voor rekening van de inrichter (SFBM-bis). De berekening en de inning van de aanvullende pensioenpremies gebeurde tot 2019 steeds op basis van de (loon)gegevens die de betrokken werkgevers zelf bezorgden aan Integrale NV

Sinds 1 januari 2019 staat de inrichter (SFBM-bis) zelf in voor de inning van de aanvullende pensioenpremies ter financiering van het SAP PC 209 (voor het solidariteitsluik was dat reeds het geval vanaf 2017). SFBM-bis heeft dit uitbesteed aan het Sociaal Fonds voor de Bedienden Metaal - Fonds voor Bestaanszekerheid, afgekort SFBM, dat de inning van de aanvullende pensioenpremies ter financiering van het SAP PC 209 doet in naam en voor rekening van SFBM-bis. Sinds 1 januari 2019 worden de aanvullende pensioenpremies door SFBM geïnd bij de werkgevers via procentuele kwartaalbijdragen via de DmfA, die per kwartaal door SFBM worden doorgestort aan MAB.

[SFBM = Sociaal Fonds voor de Bedienden Metaal Fonds voor Bestaanszekerheid (SFBM), met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Ravensteingalerij 27, bus 7, met ondernemingsnummer KBO 0541.831.805, opgericht op 1 januari 2014 via de CAO van 4 november 2013 van het Paritair Comité 209 (met registratienummer 118373/CO/209)].

Terug naar boven


I.10. Hoe wordt het SAP PC 209 gefinancierd?
Werkgevers in de sector moeten een verplichte bijdrage/pensioenpremie betalen ter financiering van het SAP PC 209. De bijdragepercentages door de jaren heen en de juridische basis voor die financiering kan u terugvinden in de sectorale CAO’s m.b.t. het SAP PC 209, te raadplegen op de website van SFBM.

Terug naar boven


II.01. Waarom vordert u nu pas achterstallige pensioenpremies m.b.t. de periode vóór 2019?
Integrale was destijds afhankelijk van de gegevens die de ondernemingen (of hun sociale secretariaten) zelf aan haar bezorgd hebben en dus afhankelijk van de goede wil van de ondernemingen, wat maakt dat er destijds verschillende werkgevers niet gevat werden door de ondernomen regularisatiepogingen, waardoor er voor hun bedienden ten onrechte (nog) geen aanvullend pensioen werd opgebouwd in het SAP PC 209.

Naar aanleiding van de inning van de aanvullende pensioenpremies door SFBM op basis van de DmfA-aangiftes vanaf 2019 werd vastgesteld dat een aantal ondernemingen geen bijdragen betaalde, zonder dat er bij de inrichter een dossier voorhanden was waaruit bleek dat de voorwaarden waren voldaan om te genieten van een uitzondering (BT/OO).

In een eerste fase heeft SFBM (in naam en voor rekening van de inrichter) de situatie vanaf 2019 geregulariseerd.

Er werd door de sociale partners overeengekomen dat in een tweede fase SFBM verder de nodige acties zou nemen (aanmaningen, ingebrekestellingen en eventuele procedure voor de rechtbank) om de achterstallige aanvullende pensioenpremie(s) voor de periode voorafgaand aan 1 januari 2019 te recupereren bij de betrokken werkgevers.

Om de periode voorafgaand aan 1 januari 2019 te controleren, werd beslist om een reprise op te vragen van de DmfA-gegevens sinds opstart van het SAP. Deze reprise kon, met de nodige moeite, slechts eind november 2021 worden verkregen.

Op basis van deze reprise van de DmfA-gegevens sinds 2003 kon worden vastgesteld dat ook een aantal ondernemingen behorend tot de sector geen bijdragen hebben betaald in de periode vóór 2019, zonder bij de inrichter gekend bewijs dat zij konden genieten van een uitzondering (BT/OO) en ondanks het feit dat het SAP PC 209 als sinds 2002 is ingesteld via algemeen bindend verklaarde CAO’s. Daarom hebben de sociale partners eind 2022 beslist om de periode vóór 2019 te regulariseren en de achterstallige pensioenpremies te innen bij de nalatige werkgevers, die hun verplichtingen conform de sectorale CAO’s m.b.t. het SAP PC 209 in het verleden niet hebben nageleefd.

Terug naar boven


II.02. Ons bedrijf heeft in 2019/2020 al het nodige gedaan om de situatie te regulariseren. Waarom moeten we nu opnieuw regulariseren?
Naar aanleiding van de inning van de aanvullende pensioenpremies door SFBM op basis van de DmfA-aangiftes vanaf 2019 werd vastgesteld dat een aantal ondernemingen geen bijdragen betaalde, zonder dat er bij de inrichter een dossier voorhanden was waaruit bleek dat de voorwaarden waren voldaan om te genieten van een uitzondering (BT/OO).

In een eerste fase heeft SFBM (in naam en voor rekening van de inrichter) de situatie vanaf 2019 geregulariseerd.

Er werd door de sociale partners overeengekomen dat in een tweede fase SFBM verder de nodige acties zou nemen (aanmaningen, ingebrekestellingen en eventuele procedure voor de rechtbank) om de achterstallige aanvullende pensioenpremie(s) voor de periode voorafgaand aan 1 januari 2019 te recupereren bij de betrokken werkgevers.

Om de periode voorafgaand aan 1 januari 2019 te controleren, werd beslist om een reprise op te vragen van de DmfA-gegevens sinds opstart van het SAP. Deze reprise kon, met de nodige moeite, slechts eind november 2021 worden verkregen.

Op basis van deze reprise van de DmfA-gegevens sinds 2003 kon worden vastgesteld dat een aantal ondernemingen behorend tot de sector geen bijdragen hebben betaald in de periode vóór 2019, zonder bij de inrichter gekend bewijs dat zij konden genieten van een uitzondering (BT/OO) en ondanks het feit dat het SAP PC 209 als sinds 2002 is ingesteld via algemeen bindend verklaarde CAO’s. Daarom hebben de sociale partners eind 2022 beslist om de periode vóór 2019 te regulariseren en de achterstallige pensioenpremies te innen bij de nalatige werkgevers, die hun verplichtingen conform de sectorale CAO’s m.b.t. het SAP PC 209 in het verleden niet hebben nageleefd. Uw bedrijf staat op de lijst van ondernemingen die nog achterstallige pensioenpremies moet betalen voor de periode vóór 2019.

Terug naar boven


II.03. Waarom kon het SFBM niet eerder de DmfA-gegevens voor de periode voor 2019 bekomen via een reprise?
Het SFBM heeft zich in 2019 eerst gefocust op de regularisatie van de situatie vanaf 1 januari 2019 op basis van de DmfA-gegevens waarover zij toen beschikte.

Voor november 2021 beschikte het SFBM niet over de DmfA-gegevens van de betrokken bedienden/ondernemingen m.b.t. de periodes vóór 2019.

Bij de inrichting van het SAP PC 209 in 2002 waren er immers nog geen gegevensstromen via de DmfA. De betrokken werkgevers (of hun sociale secretariaten) moesten aanvankelijk krachtens de algemeen bindend verklaarde CAO m.b.t. het SAP PC 209 alle gegevens (o.m. jaarlonen) m.b.t. de aangesloten bedienden meedelen aan Integrale NV, die vervolgens de aanvullende pensioenpremies berekende en het premieborderel stuurde naar de betrokken werkgever die deze premies aan Integrale NV moest storten.

Bijgevolg heeft het SFBM-bis een machtigingsaanvraag moeten indienen bij de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid voor het bekomen van een herhaling (“reprise”) van de mededeling van de persoonsgegevens sinds het jaar 2003 om niet-aangesloten werkgevers alsnog te identificeren en regularisaties door te voeren m.b.t. het SAP PC 209 voor de periodes vóór 2019.

Deze reprise kon, met de nodige moeite, slechts worden verkregen eind 2021.

Terug naar boven


II.04. Welke formaliteiten brengt de regularisatie voor de periode vóór 2019 met zich mee voor de werkgever?
→ Zie ook vraag I.01.

Indien uw onderneming al één of meerdere pensioenplannen/groepsverzekeringen had in de periode vóór 1 januari 2019 voor al of een gedeelte van uw bedienden en/of kaderleden actief in de sector, wordt aan uw onderneming nog wel de kans geboden om vooralsnog aan te tonen dat u voldeed aan de voorwaarden BT of OO, zodat uw onderneming vooralsnog kan genieten van een uitzondering (BT/OO).

U moet in dit geval ten laatste op 30 oktober 2023 een ingevulde en ondertekende verklaring van de werkgever en een actuarieel attest (op te vragen via uw makelaar, bij uw verzekeraar of uw pensioenfonds) bezorgen aan de Dienst Regularisatie van SFBM,

 • Per post: Dienst Regularisatie - Ravensteingalerij 27/bus 7, 1000 Brussel
 • Per mail: regul@fonds209.be

U kan deze in te vullen documenten downloaden op de website van SFBM.

Indien uw onderneming niet voldeed aan de voorwaarden BT of OO, maar wel voorzag in een ondernemingseigen aanvullend pensioen in de periode vóór 1 januari 2019 voor alle of een gedeelte van uw bedienden en/of kaderleden actief in de sector, wordt aan uw onderneming nog wel de kans geboden om vooralsnog dit aan te tonen zodat een regularisatie kan gebeuren door de voordelen van dit ondernemingsplan aan te vullen tot gelijkwaardigheid met het sectoraal aanvullend pensioen.

U moet in dit geval ten laatste op 30 oktober 2023 een ingevulde en ondertekende verklaring van de werkgever en een actuarieel attest (op te vragen via uw makelaar, bij uw verzekeraar of uw pensioenfonds) bezorgen aan de Dienst Regularisatie van SFBM,

 • Per post: Dienst Regularisatie - Ravensteingalerij 27/bus 7, 1000 Brussel
 • Per mail: regul@fonds209.be

U kan deze in te vullen documenten downloaden op de website van SFBM.

Indien uw in de periode vóór 2019 geen evenwaardig ondernemingsplan had voor al of een gedeelte van uw bedienden en/of kaderleden, zal uw onderneming in december 2023 een eerste regularisatiebrief ontvangen met een regularisatieborderel met een detail van de achterstallige pensioenpremies en kosten die uw onderneming verschuldigd is per betrokken bediende/kaderlid. Uw onderneming zal verzocht worden om deze achterstallen te betalen tegen uiterlijk 31 december 2023 op de bankrekening van het SFBM, die deze, na inhouding van de administratiekosten voor het SFBM, zal overmaken aan de verzekeraar MAB.

Bij gebreke aan betaling zal het SFBM niet nalaten om u formeel in gebreke te stellen, en indien nodig, een procedure in te leiden voor de Arbeidsrechtbank.

Terug naar boven


II.05. Waaruit bestaat het bedrag dat het SFBM vordert in het kader van de regularisatie-oefening?
De gevorderde achterstallen bestaan uit de achterstallige pensioenpremies en kosten die uw onderneming verschuldigd is per betrokken bediende/kaderlid in het SAP PC 209 voor de periode vóór 2019.

Deze achterstallen werden berekend door het SFBM op basis van een vereenvoudigde berekening, overeengekomen door de sociale partners voor deze regularisatie-oefening en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • De niet-betaalde aanvullende pensioenpremies over de periodes van niet-aansluiting vóór 2019 van uw betrokken bedienden en/of kaderleden, berekend o.b.v. het bijdragepercentage voor elke betrokken periode, zoals bepaald in de toepasselijke sectorale CAO’s m.b.t. het SAP PC 209;
 • Voor de slapers (d.i. bedienden/kaderleden die op het moment van de regularisatie niet meer in dienst zijn van uw onderneming bij wie de tekorten zijn ontstaan) en de gepensioneerden (d.i. voormalige bedienden/kaderleden, die inmiddels reeds met wettelijk pensioen zijn), wordt er eventueel een bijkomende bijdrage gevorderd ter dekking van het tekort t.o.v. het WAP rendement (d.i. de wettelijke minimum rendementsgarantie die de Wet op de Aanvullende Pensioenen sinds 2004 oplegt voor vaste bijdragenplannen);
 • De bijzondere socialezekerheidsbijdrage van 8,86% op de aanvullende pensioenpremies en het eventuele bijkomende bedrag ter dekking van het WAP tekort;
 • Een bijkomende administratiekost van 2% op de gevorderde aanvullende pensioenpremies en het eventuele bijkomende bedrag ter dekking van het WAP tekort, om de extra kosten voor het SFBM, die zij moet maken in het kader van deze regularisatie-oefening, te dekken.

Terug naar boven


II.06. Waarom wordt een bijkomende administratiekost aangerekend?
Omdat uw onderneming destijds heeft nagelaten de nodige gegevens te bezorgen en de vereiste aanvullende pensioenpremies te betalen in het SAP PC 209, in strijd met de toepasselijk sectorale CAO’s, is het SFBM nu genoodzaakt om een regularisatie op te starten in naam en voor rekening van het SFBM-bis, wat bijkomende kosten met zich meebrengt. De sociale partners hebben beslist dat de kosten van de regularisatie maximaal ten laste moeten komen van de in gebreke blijvende ondernemingen en dat er geen doorrekening van de financiële impact mag zijn op de werkgevers uit de sector die wel steeds de CAO’s m.b.t. het SAP PC 209 correct hebben nageleefd.

Terug naar boven


II.07. We hadden in onze onderneming in de periode vóór 1 januari 2019 geen ondernemingspensioenplan en begrijpen dat we het verleden zullen moeten regulariseren. U zegt dat we een regularisatiebrief met een detail van de te betalen achterstallen pas zullen ontvangen in december. Kan u ons dat nu al bezorgen, want we willen zo snel mogelijk regulariseren?
We zijn volop bezig met de berekeningen en de opmaak van de regularisatiebrieven. We zullen u de concrete berekening en de regularisatiebrief met alle details pas bezorgen in december omdat we dit niet eerder verwerkt krijgen.

Terug naar boven


II.08. We ontvangen een vraag tot aangifte bedienden zonder pensioenplan vóór 2019, maar er waren geen bedienden/kaderleden tewerkgesteld in onze onderneming voor 2019.
Volgens onze informatie ressorteerde uw onderneming in de periode tussen 1 april 2002 en 31 december 2018 onder Paritair Comité 209 (PC 209) en stelde uw onderneming in die periode bedienden en/of kaderleden tewerk. Indien uw onderneming in de periode voor 2019 niet voldeed aan de voorwaarden BT of OO (zoals beschreven het schrijven dat u ontving) en u geen attesten kan aanleveren worden uw bedienden/kaderleden voor de periode vóór 2019 verplicht aangesloten bij het SAP PC 209 en zal u in december 2023 een regularisatiebrief ontvangen van SFBM met een overzicht van de nog te betalen achterstallige pensioenpremies en kosten en een uitnodiging tot onmiddellijke betaling van het nog verschuldigde bedrag.

Terug naar boven


III.01. Alle bedienden en kaderleden waren in de periode voor 2019 aangesloten aan een ondernemingsplan. Moet mijn bedrijf ook regulariseren?
Dat hangt ervan af.

Indien uw onderneming al één of meerdere pensioenplannen/groepsverzekeringen had in de periode vóór 1 januari 2019 voor alle of een gedeelte van uw bedienden en/of kaderleden actief in de sector, wordt aan uw onderneming nog de kans geboden om vooralsnog aan te tonen dat u voldeed aan de voorwaarden BT of OO, zodat u vooralsnog kan genieten van een uitzondering.

U moet in dit geval ten laatste op 30 oktober 2023 een ingevulde en ondertekende verklaring van de werkgever en een actuarieel attest (op te vragen via uw makelaar, bij uw verzekeraar of uw pensioenfonds) bezorgen aan de Dienst Regularisatie van SFBM,

 • Per post: Dienst Regularisatie - Ravensteingalerij 27/bus 7, 1000 Brussel
 • Per mail: regul@fonds209.be

U kan deze in te vullen documenten downloaden op de website van SFBM.

Indien het SFBM-bis op basis van die attesten kan vaststellen dat u in de periode vóór 2019 voor al uw bedienden en/of kaderleden effectief een evenwaardig ondernemingspensioenplan had, dan hoeft u niet te regulariseren.

Indien uw onderneming in de periode vóór 2019 wel één of meerdere ondernemingspensioenplannen had, maar deze echter niet aan de voorwaarden voor BT/OO voldoen of slechts voor een bepaalde periode / een bepaalde groep van bedienden en/of kaderleden, dan zal u wel moeten regulariseren en zal u eerstdaags een regularisatiebrief ontvangen met het geactualiseerde regularisatieborderel met een detail van de achterstallige pensioenpremies en kosten die uw onderneming verschuldigd is per betrokken bediende/kaderlid/periode.

Terug naar boven


III.02. Wat zijn de formaliteiten om te kunnen genieten van “buiten toepassing” (BT)?
Indien uw onderneming al één of meerdere pensioenplannen/groepsverzekeringen had in de periode vóór 1 januari 2019 voor alle of een gedeelte van uw bedienden en/of kaderleden actief in de sector, wordt aan uw onderneming nog de kans geboden om vooralsnog aan te tonen dat u voldeed aan de voorwaarden BT.

Concreet betekent dit dat u moet kunnen aantonen dat alle of een gedeelte van uw bedienden vóór 11 juni 2001 en/of alle of een gedeelte van uw kaderleden vóór 31 december 2006 in uw onderneming reeds aangesloten waren bij een ondernemingspensioenplan dat minstens evenwaardig is aan het SAP PC 209 en dat gedurende de hele periode tot 31 december 2018 van toepassing was.

De voorwaarden en modaliteiten om te kunnen genieten van BT vindt u in de technische nota die is toegevoegd als bijlage bij de toepasselijke sectorale CAO’s m.b.t. het SAP PC 209.

U moet in dit geval ten laatste op 30 oktober 2023 een ingevulde en ondertekende verklaring van de werkgever en een actuarieel attest (op te vragen via uw makelaar, bij uw verzekeraar of uw pensioenfonds) bezorgen aan de Dienst Regularisatie van SFBM,

 • Per post: Dienst Regularisatie - Ravensteingalerij 27/bus 7, 1000 Brussel
 • Per mail: regul@fonds209.be

U kan deze in te vullen documenten downloaden op de website van SFBM.

Terug naar boven


III.03. Wat zijn de formaliteiten om te kunnen genieten van “opting out” (OO)?
Indien uw onderneming al één of meerdere pensioenplannen/groepsverzekeringen had in de periode vóór 1 januari 2019 voor alle of een gedeelte van uw bedienden en/of kaderleden actief in de sector, wordt aan uw onderneming nog de kans geboden om vooralsnog aan te tonen dat u voldeed aan de voorwaarden OO.

Concreet betekent dit dat u moet kunnen aantonen dat uw onderneming in de periode vóór 2019 (en in ieder geval vóór 1 april 2011) voor alle of een gedeelte van haar bedienden en/of kaderleden gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid van OO via de organisatie van een eigen ondernemingspensioenstelsel dat minstens evenwaardig is aan het SAP PC 209 en dat gedurende de hele periode tot 31 december 2018 van toepassing was.

De voorwaarden en modaliteiten om te kunnen genieten van OO vindt u in de technische nota die is toegevoegd als bijlage bij de toepasselijke sectorale CAO’s m.b.t. het SAP PC 209.

U moet in dit geval ten laatste op 30 oktober 2023 een ingevulde en ondertekende verklaring van de werkgever en een actuarieel attest (op te vragen via uw makelaar, bij uw verzekeraar of uw pensioenfonds) bezorgen aan de Dienst Regularisatie van SFBM,

 • Per post: Dienst Regularisatie - Ravensteingalerij 27/bus 7, 1000 Brussel
 • Per mail: regul@fonds209.be

U kan deze in te vullen documenten downloaden op de website van SFBM.

Terug naar boven


III.04. Waar kan ik de modelverklaring van de werkgever en het model van actuarieel attest vinden?
U kan formulieren terugvinden en downloaden op de website van SFBM.

Terug naar boven


III.05. Tegen wanneer moet ik de attesten van de werkgever en het actuarieel attest indienen om te kunnen blijven genieten van “buiten toepassing” (BT) / “opting out” (OO)?
U moet ten laatste op 30 oktober 2023 een ingevulde en ondertekende verklaring van de werkgever en een actuarieel attest (op te vragen via uw makelaar, bij uw verzekeraar of uw pensioenfonds) bezorgen aan Dienst Regularisatie van SFBM

 • Per post: Dienst Regularisatie - Ravensteingalerij 27/bus 7, 1000 Brussel
 • Per mail: regul@fondsmet.be

→ Zie ook vragen III.01 t.e.m. III.03.

Terug naar boven


III.06. De actuaris van de verzekeraar weigert een attest af te leveren. Kan mijn bedrijf toch gebruik maken van “buiten toepassing” (BT) / “opting out” (OO)?
Neen

Om van BT/OO te kunnen genieten moet u vóór de deadline een ingevuld en ondertekend attest van de actuaris van de verzekeraar én een verklaring van de werkgever indienen volgens het model te downloaden op de website van SFBM. Indien u die documenten niet tijdig aanlevert, zal u in december een regularisatiebrief ontvangen met het bedrag en de berekening van de achterstallige pensioenpremies die u moet betalen voor de periode vóór 2019.

Terug naar boven


III.07. Wij zullen de ingevulde en ondertekende attesten “buiten toepassing” (BT) / “opting out” (OO) overmaken binnen de gevraagde deadline. Kan u ons bevestigen dat we dan in orde zijn of moeten we jaarlijks attesteren?
Ja, in de mate u voor al uw bedienden en/of kaderleden voldoet aan de voorwaarden BT of OO, zal u dan in orde zijn en zal u geen achterstallige pensioenpremies in het SAP PC 209 moeten storten voor de periode vóór 1 januari 2019. U moet niet jaarlijks attesteren want voor de periode vanaf 2019 zijn uw bedienden al aangesloten aan het SAP PC 209.

Terug naar boven


III.08. We wisten niet dat we een attest OO/BT moesten afleveren. Dit werd ook nooit opgevraagd.
Geen probleem.

Er wordt aan uw onderneming nog een laatste kans geboden om vooralsnog aan te tonen dat u voldeed aan de voorwaarden BT of OO.

→ Zie hiervoor vraag III.01.

Terug naar boven


III.09. We hebben destijds een onderneming overgenomen met een evenwaardig ondernemingsplan en we wisten niet dat we dat moesten melden / attesteren.
Geen probleem.

Er wordt aan uw onderneming nog een laatste kans geboden om vooralsnog aan te tonen dat u voldeed aan de voorwaarden BT of OO.

→ Zie hiervoor vraag III.01.

Terug naar boven

Snelle Links

My Account