X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Buitenlandse Ondernemingen

Een buitenlandse onderneming die op Belgisch grondgebied activiteiten uitoefent die volgens de wettelijke bepalingen in België, ressorteren onder het Paritair Comité 209 (PC209) van de Metaalfabrikatennijverheid, en hiervoor buitenlandse bedienden detacheert, dient zich bij de aanvang van de activiteiten schriftelijk aan te melden bij het Sociaal Fonds Bedienden Metaal - Fonds voor Bestaanszekerheid (SFBM) in België.

SFBM – Buitenlandse Ondernemingen met detachering

Ravenstein Galerij 27 bus 7 te 1000 Brussel – België

e-mail : 68@fondsmet.be

De werkgever (of zijn mandataris) ontvangt hierna een bevestiging van de aansluiting bij het SFBM.

De bijdrageplicht start wanneer de buitenlandse onderneming gedurende meer dan 12 maanden, al dan niet onderbroken, bedienden detacheert naar België binnen een periode van 24 maanden. De kennisgeving aan het SFBM dient conform te zijn aan de gegevens van de Limosa aangiften.

Voor werkgevers uit Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk geldt er een speciale regeling: Vermits er in voormelde landen voor de gedetacheerde bedienden een wettelijke en gelijkaardige bescherming bestaat aan deze waarin het SFBM voorziet, zijn de ondernemingen uit voornoemde landen, in geval van detachering naar België, vrijgesteld van de bijdrageplicht in België. Dit betekent ook dat er geen recht bestaat op aanvullende vergoedingen in het kader van “Werkbaar Werk – Loopbaanwijziging”.

Let op: de aansluiting bij het SFBM in België is wel verplicht, ongeacht er bijdrageplicht is of niet.

Voor de overige landen geldt dat de werkgevers wel bijdrage plichtig zijn vanaf de 13 ° maand met detachering. Volledigheidshalve vermelden wij nog dat in geval van betwisting omtrent de bijdragevorderingen de Arbeidsrechtbank te Brussel, statutair als enige rechtbank bevoegd is.