X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Werkbaar Werk - Loopbaanwijziging
 1. INNING VAN DE BIJDRAGEN

Het SFBM heeft tot taak de financiering van de maatregelen in het kader van de loopbaanwijzigingen op zich te nemen. 

Het SFBM int in het kader van de maatregelen Werkbaar Werk - Loopbaanwijziging voor de bedienden die vallen onder PC209 per kwartaal {{209WWLW}} op basis van de brutoloonmassa.

Sinds het 1e kwartaal 2020 is de bruto loonmassa gelijk aan de som van 1/1,08 op looncode 1 met de looncodes 2, 3, 4 uit de DMFA-aangiften.

Voor meer informatie over de looncodes, zie ook Bezoldigingscodes.

 1. TOEKENNEN VAN HET RECHT AAN DE BEDIENDE

In het Nationaal Akkoord van het PC209 van 09/11/2015 en van 29/05/2017 werden, in het kader van “werkbaar werk - loopbaanwijziging” volgende maatregelen afgesproken voor bedienden van 58 jaar of ouder, tewerkgesteld in een onderneming van het PC209.

We verwijzen hierbij tevens naar het K.B. van 09/01/2018, B.S. 25/01/2018 en naar de cao, afgesloten in de sector van het PC209 d.d. 12/02/2018.

Het betreft de bedienden van 58 jaar en ouder waarvan de loopbaan wordt gewijzigd.  De verandering van loopbaan veronderstelt één van volgende wijzigingen:

 1. Overgang naar een alternatieve functie met loonsvermindering vanaf 58 jaar;
 2. Overgang van ploegen- of nachtarbeid naar dagregime vanaf 58 jaar;
 3. Overgang van een voltijdse naar een 4/5e tewerkstelling vanaf 60 jaar;

Deze maatregel treedt in voege voor alle dossiers in één van de drie, onderstaand verder toegelichte categorieën met aanvangsdatum 01/01/2018 of later. 

We lichten de drie categorieën hierna afzonderlijk toe:

 

 1. Overgang naar een “Alternatieve functie met loonsvermindering”.

Aanvraag:

Dient te gebeuren door de werkgever door middel van het aanvraagformulier FM15-A.  De aanvraag kan vanzelfsprekend ook online gebeuren.

Recht:

De bediende, vanaf 58 jaar, heeft recht op een maandelijkse bruto premie van {{WWS}} voor een samenwonende, {{WWA}} voor een alleenstaande en {{WWKTL}} voor een alleenwonende met kinderen ten laste. Voor de historiek van de bedragen, zie ook overzicht vergoedingen.

Het recht wordt geopend vanaf de eerste volledige maand van overgang onder de hiernavolgende voorwaarden.

De toelating tot betalen is geldig vanaf de eerste van de eerste volledige maand na de overgang en dit tot en met 31 december van het jaar waarin de overgang plaats heeft.  Het recht moet jaarlijks hernieuwd worden en dit tot en met ten laatste de maand waarin betrokkene geacht wordt met pensioen te gaan.

De jaarlijkse hernieuwing gebeurt op initiatief van het SFBM.

Voorwaarden

 • De bediende is reeds 58 jaar op de eerste dag van de overgang;
 • De bediende behoudt minstens een effectieve tewerkstellingsbreuk van 4/5e;
 • De bediende kan een anciënniteit bewijzen van minimum drie maanden in de vorige functie in de onderneming;
 • Het loonverlies voor de bediende is minstens gelijk aan de toegekende vergoeding;
 • De overgang mag niet tot gevolg hebben dat het nettoloon van de bediende hoger wordt dan dat van voor de overgang;
 • De overgang gebeurt door de bediende op vrijwillige basis;
 • Zowel de werkgever als de bediende verbinden zich er toe jaarlijks, op verzoek van het SFBM, de hernieuwing van het recht voor het volgende kalenderjaar bij het SFBM in te dienen binnen de afgesproken termijn;
 • Zowel de werkgever als de bediende verbinden zich er toe elke wijziging aangaande deze overgang in de loop van een kalenderjaar ONMIDDELLIJK en SPONTAAN aan het SFBM te laten weten. Te veel betaalde vergoedingen zullen door het SFBM hoe dan ook worden teruggevorderd;
 • De werkgever en/of de bediende hebben steeds het recht, in geval van betwisting, het dossier voor te leggen aan de bevoegde instantie van het SFBM.

Uitbetaling:

 • De uitbetaling gebeurt maandelijks door de betalingsdienst van het SFBM.
 • Jaarlijks, met de opvraging van de hernieuwing van het recht voor het komende kalenderjaar, wordt het vorige jaar geëvalueerd en indien mogelijk ook afgesloten.

Tot Slot:

Het recht op de uitbetaling stopt onmiddellijk:

 • In geval van ontslag, al dan niet vrijwillig, in de onderneming;
 • In geval van faling/vereffening/sluiting van de onderneming;
 • In geval van wijziging van Paritair Comité van de onderneming;
 • In geval van terugkeer naar de vorige functie in de onderneming;
 • In geval van overlijden van de bediende.

 

 1. Overgang van “Ploegen- of Nachtarbeid naar Dagregime met loonsvermindering”

Aanvraag:

Dient te gebeuren door de werkgever door middel van het aanvraagformulier FM15-B.  De aanvraag kan vanzelfsprekend ook online gebeuren.

Recht:

De bediende, vanaf 58 jaar, heeft recht op een maandelijkse bruto premie van {{WWS}} voor een samenwonende, {{WWA}} voor een alleenstaande en {{WWKTL}} voor een alleenwonende met kinderen ten laste. Voor de historiek van de bedragen, zie ook overzicht vergoedingen.

Het recht wordt geopend vanaf de eerste volledige maand van overgang onder de hiernavolgende voorwaarden.

De toelating tot betalen is geldig vanaf de eerste van de eerste volledige maand na de overgang en dit tot en met 31 december van het jaar waarin de overgang plaats heeft.  Het recht moet jaarlijks hernieuwd worden en dit tot en met ten laatste de maand waarin betrokkene geacht wordt met pensioen te gaan.

De jaarlijkse hernieuwing gebeurt op initiatief van het SFBM.

Voorwaarden

 • De bediende is reeds 58 jaar op de eerste dag van de overgang;
 • De bediende behoudt minstens een effectieve tewerkstellingsbreuk van 4/5e;
 • De bediende kan een anciënniteit bewijzen van minimum drie maanden in de vorige functie in de onderneming;
 • Het loonverlies voor de bediende is minstens gelijk aan de toegekende vergoeding;
 • De overgang mag niet tot gevolg hebben dat het nettoloon van de bediende hoger wordt dan dat van voor de overgang;
 • De overgang gebeurt door de bediende op vrijwillige basis;
 • Zowel de werkgever als de bediende verbinden zich er toe jaarlijks, op verzoek van het SFBM, de hernieuwing van het recht voor het volgende kalenderjaar bij het SFBM in te dienen binnen de afgesproken termijn;
 • Zowel de werkgever als de bediende verbinden zich er toe elke wijziging aangaande deze overgang in de loop van een kalenderjaar ONMIDDELLIJK en SPONTAAN aan het SFBM te laten weten. Te veel betaalde vergoedingen zullen door het SFBM hoe dan ook worden teruggevorderd;
 • De werkgever en/of de bediende hebben steeds het recht, in geval van betwisting, het dossier voor te leggen aan de bevoegde instantie van het SFBM.

Uitbetaling:

 • De uitbetaling gebeurt maandelijks door de betalingsdienst van het SFBM.
 • Jaarlijks, met de opvraging van de hernieuwing van het recht voor het komende kalenderjaar, wordt het vorige jaar geëvalueerd en indien mogelijk ook afgesloten.

Tot Slot:

Het recht op de uitbetaling stopt onmiddellijk

 • In geval van ontslag, al dan niet vrijwillig, in de onderneming;
 • In geval van faling/vereffening/sluiting van de onderneming;
 • In geval van wijziging van Paritair Comité van de onderneming;
 • In geval van terugkeer naar de vorige functie in de onderneming;
 • In geval van overlijden van de bediende.

 

 1. Overgang van een “Voltijdse naar een 4/5de Tewerkstelling”

Aanvraag:

Dient te gebeuren door de werkgever door middel van het aanvraagformulier FM15-C.  De aanvraag kan vanzelfsprekend ook online gebeuren.

Recht:

De bediende, vanaf 60 jaar, heeft recht op een maandelijkse bruto premie van {{WWS}} voor een samenwonende, {{WWA}} voor een alleenstaande en {{WWKTL}} voor een alleenwonende met kinderen ten laste. Voor de historiek van de bedragen, zie ook overzicht vergoedingen.

Het recht wordt geopend vanaf de eerste volledige maand van overgang onder de hiernavolgende voorwaarden.

De toelating tot betalen is geldig vanaf de eerste van de eerste volledige maand na de overgang en dit tot en met 31 december van het jaar waarin de overgang plaats heeft.  Het recht moet jaarlijks hernieuwd worden en dit tot en met ten laatste de maand waarin betrokkene geacht wordt met pensioen te gaan.

De jaarlijkse hernieuwing gebeurt op initiatief van het SFBM.

Voorwaarden

 • De bediende is reeds 60 jaar op de eerste dag van de overgang;
 • De bediende kan een anciënniteit bewijzen van minimum drie maanden in het vorige stelsel in de onderneming;
 • Het loonverlies voor de bediende is minstens gelijk aan de toegekende vergoeding;
 • De overgang mag niet tot gevolg hebben dat het nettoloon van de bediende hoger wordt dan dat van voor de overgang;
 • De overgang gebeurt door de bediende op vrijwillige basis;
 • Zowel de werkgever als de bediende verbinden zich er toe jaarlijks, op verzoek van het SFBM, de hernieuwing van het recht voor het volgende kalenderjaar bij het SFBM in te dienen binnen de afgesproken termijn;
 • Zowel de werkgever als de bediende verbinden zich er toe elke wijziging aangaande deze overgang in de loop van een kalenderjaar ONMIDDELLIJK en SPONTAAN aan het SFBM te laten weten. Te veel betaalde vergoedingen zullen hoe dan ook door het SFBM worden teruggevorderd;
 • De werkgever en/of de bediende hebben steeds het recht, in geval van betwisting, het dossier voor te leggen aan de bevoegde instantie van het SFBM.

Uitbetaling:

 • De uitbetaling gebeurt maandelijks door de betalingsdienst van het SFBM.
 • Jaarlijks, met de opvraging van de hernieuwing van het recht voor het komende kalenderjaar, wordt het vorige jaar geëvalueerd en indien mogelijk ook afgesloten.

Tot Slot:

Het recht op de uitbetaling stopt onmiddellijk:

 • In geval van ontslag, al dan niet vrijwillig, in de onderneming;
 • In geval van faling/vereffening/sluiting van de onderneming;
 • In geval van wijziging van Paritair Comité van de onderneming;
 • In geval van terugkeer naar het vorige stelsel in de onderneming;
 • In geval van overlijden van de bediende

 

 1. ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN
 • Cumul tussen de categorieën A, B en C is niet mogelijk!
 • Cumul met de door de RVA uitbetaalde uitkeringen in het kader van loopbaanvermindering is niet mogelijk!