nl | de | fr
Paritair Comité 209 - Bedienden
SOCIAAL FONDS VOOR DE BEDIENDEN METAAL - Fonds voor Bestaanszekerheid (SFBM)
FONDS SOCIAL POUR LES EMPLOYES DU METAL - Fonds de Sécurité d'Existence (FSEM)
SOZIALFONDS FÜR ANGESTELLTE IM METALLSEKTOR - Existenzsicherungsfonds (SFAM)

Procedure kennisgeving en inning van de bijdragen

Kennisgeving

Het SFBM verstuurt trimestrieel een kennisgeving aan de werkgevers van het P.C. 209. Naar aanleiding van deze kennisgeving wordt aan de werkgever de mogelijkheid geboden het aantal bedienden in de onderneming en per vestiging (nr. lokale eenheid) op de laatste dag van het kwartaal te wijzigen (via fax – mail – website).

De werkgever kan tot uiterlijk de 20e van de maand volgend op het kwartaal waarop de kennisgeving betrekking heeft wijzigingen aanbrengen.

Het feit dat de werkgever geen kennisgeving zou hebben ontvangen, vormt voor de werkgever geen geval van overmacht, noch een uitzonderlijke omstandigheid die de niet-betaling of de vertraagde betaling van de verschuldigde bijdrage wettigt.

 

Inning

Begin mei, september, november en februari, zal het SFBM een schuldvordering verzenden aan de werkgevers van het P.C. 209, voor het kwartaal waarop de opvraging betrekking heeft.

·         Ondernemingen met minder dan 133 bedienden op de laatste dag van het kwartaal = € 42,95 per kwartaal/per bediende

·         Ondernemingen met 133 bedienden of meer op de laatste dag van het kwartaal = € 48,80 per kwartaal/per bediende

.   De solidariteitsbijdrage op de laatste dag van het kwartaal = € 10,70 per kwartaal/per bediende (niet voor ondernemingen die zich Buitentoepassingsgebied bevinden).

Ten laatste op de laatste werkdag van de tweede maand volgend op het kwartaal waarop de schuldvordering betrekking heeft, moet de werkgever het verschuldigde bedrag op de financiële rekening van het SFBM BE53 1401 2006 5253 (BIC GEBABEBB) hebben gestort (behalve het tweede kwartaal: ten laatste op de laatste werkdag van de derde maand).

Indien de werkgever niet tijdig heeft betaald zal de wanbetaling van de bijdragen aanleiding geven tot:

·         Een bijdrageverhoging van 10% van het verschuldigde bedrag

·         De tenlastelegging van een nalatigheidsintrest aan dezelfde voet als de wettelijke rentevoet vanaf het verstrijken van de statutaire vervaldag tot            de dag van de betaling ervan

 

Belangrijk om weten

Voornoemde bijdragen (3 soorten) vervangen volgende, reeds lang bestaande bijdragen die vanaf 2014 door onderstaande organisaties niet meer zullen worden geïnd:

·         Syndicale waarborgen, voorheen jaarlijks geïnd door de vzw syndicale waarborgen en speciaal fonds voor bedienden in de loop van de maanden april - mei. 

·         Bijdragen van Nationale CAO’s, onderstaande bijdragen voorheen jaarlijks geïnd via ACTA in de loop van de maanden augustus - september

o    voor risicogroepen en

o    opleidingsbijdrage INOM bediende vzw/ifpm