nl | de | fr
Paritair Comité 209 - Bedienden
SOCIAAL FONDS VOOR DE BEDIENDEN METAAL - Fonds voor Bestaanszekerheid (SFBM)
FONDS SOCIAL POUR LES EMPLOYES DU METAL - Fonds de Sécurité d'Existence (FSEM)
SOZIALFONDS FÜR ANGESTELLTE IM METALLSEKTOR - Existenzsicherungsfonds (SFAM)
U bent hier:   Inning
Search

Inning/Vordering

De bijdragen betreffende de bedienden zijn elk kwartaal verschuldigd en worden berekend op basis van de DMFAaangifte bij de RSZ.

Samenstelling bijdragen:

INNING

Begin juni, september, december en maart zal het SFBM een schuldvordering verzenden aan de werkgevers van het
P.C. 209, voor respectievelijk het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal.

Uiterlijk de laatste werkdag van respectievelijk juni, september, december of maart, moet de werkgever het verschuldigde
bedrag op de financiële rekening van het SFBM BE53 1401 2006 5253 (BIC GEBABEBB) hebben gestort, volgens de
statutair vastgelegde vervaldata:

 • eerste kwartaal (1 januari tot en met 31 maart), vervaldag 30 juni.
 • tweede kwartaal (1 april tot en met 30 juni), vervaldag 30 september.
 • derde kwartaal (1 juli tot en met 30 september), vervaldag 31 december.
 • vierde kwartaal (1 oktober tot en met 31 december), vervaldag 31 maart.

Laattijdige betaling of niet-betaling op de voorziene vervaldag geeft aanleiding tot volgende sancties:

 • automatische verhoging van het bedrag van de onbetaalde of laattijdig betaalde bijdrage met 10%
 • nalatigheidsintrest berekend vanaf de vervaldag van het kwartaal waarvoor de bijdrage verschuldigd is, tot aan
  de datum van de betaling (het betreft hier de wettelijke nalatigheidsintresten).

De bevoegde instantie van het SFBM is gemachtigd in uitzonderlijke omstandigheden en op schriftelijke gemotiveerde
aanvraag het bedrag van de verhoging en/of van de nalatigheidsintrest te verminderen.

Het SFBM maakt uitdrukkelijk voorbehoud voor de verschuldigde sommen die niet in dit document zouden opgenomen
zijn, zelfs indien ze betrekking hebben op de zelfde periodes, meer bepaald voor de eventueel nog te berekenen
verhogingen en intresten, alsook voor de eventueel nog niet geregistreerde gerechtskosten.

De samenstelling van de bijdrage wordt ondergebracht in drie types:

 1. De basisbijdrage (forfaitair op basis van het aantal bedienden).
  • Opleiding en tewerkstelling van bedienden
  • Opleiding en tewerkstelling van risicogroepen
  • Waarborgen voor werknemers en vorming door werkgevers- en werknemersorganisaties
  • Loopbaanwijzigingen
  • Provinciale bijdragen (indien van toepassing)

 2. De Solidariteitsbijdrage (procentueel).

 3. De bijdragen Sectoraal Aanvullend Pensioen (SAP – procentueel).

Voor de concrete invulling van de berekening van deze bijdragen verwijzen we u naar onze website, “Samenstelling
van de bijdragen”.

Optioneel: Minimale rendementsverplichtingen conform art.24 van de Wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP),
voor meer info, verwijzen we u naar onze website, www.fonds209.be.

WIJZIGINGEN ONDERNEMING

Wij vragen dat u ons elke wijziging van een onderneming meldt (o.a. nieuwe vestigingseenheid, elke adreswijziging,
verandering van naam, juridisch statuut, stopzetting activiteiten, vereffening, fusie, overname …), dit om onjuiste
schuldvorderingen in de toekomst te kunnen vermijden.